Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय स्नातकोत्तर तह MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमहरुको Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय स्नातकोत्तर तह MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमहरुको Awarded List  प्रकाशित गरिएको बारे यसै सूचनाद्धारा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।

Related files: