Call Us on 061-504046

News List

स्नातकोत्तर तथा एमफिल तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको समयावधि थप गरिएको सूचना सम्बन्धमा ।
स्नातकोत्तर तथा एमफिल तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको समयावधि थप गरिएको सूचना सम्बन्धमा ।

पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतका आंगिक स्कूल तथा सम्बन्धन प्राप्त... read more

MBA/MBA-Finance/MBA-Global Business/MCIS/MHCM Masters Level Scholarship/Fee Paying कार्यक्रमहरुमा Online दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।
MBA/MBA-Finance/MBA-Global Business/MCIS/MHCM Masters Level Scholarship/Fee Paying कार्यक्रमहरुमा Online दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

MBA/MBA-Finance/MBA-Global Business/MCIS/MHCM Masters Level Scholarship कार्यक्रमहरुमा Online दरख... read more

स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहमा छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना
स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहमा छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना

पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गतको स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल इन... read more

पो.वि. स्नातक तहमा २०७९ सालको छात्रवृत्ति छनौंट तथा भर्ना प्रकृया समाप्त भएको सूचना ।
पो.वि. स्नातक तहमा २०७९ सालको छात्रवृत्ति छनौंट तथा भर्ना प्रकृया समाप्त भएको सूचना ।

पो.वि. स्नातक तहमा २०७९ सालको छात्रवृत्ति छनौंट तथा भर्ना प्रकृया समाप्त भएको संलग्न बमोजिमको सूच... read more

स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह "क" को Third-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह "क" को Third-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह "क" को संलग्न बमोजिमको T... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति School Type-Others को Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति School Type-Others को Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति School Type-Others को संलग्न बमोजिमको Awarded List प्रक... read more

स्नातक तह छात्रवृत्ति विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह-क र B.A.LL.B. कार्यक्रमको Second-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
स्नातक तह छात्रवृत्ति विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह-क र B.A.LL.B. कार्यक्रमको Second-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्ति विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह क र B.A.LL.B. कार्यक्रमको संलग्न Second-Awar... read more

स्नातक तह छात्रवृत्तिको School Type-Others का व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह ख का उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि ४ को online form भर्ने सम्बन्धि सूचना ।
स्नातक तह छात्रवृत्तिको School Type-Others का व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह ख का उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि ४ को online form भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्तिको  School Type-Others का व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय... read more

पोखरा विश्वविद्यालयको B.A.LL.B. Program को Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।
पोखरा विश्वविद्यालयको B.A.LL.B. Program को Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

पोखरा विश्वविद्यालयको B.A.LL.B. Program को Awarded List प्रकाशित गरिएको बारे सम्बन्धित सबैको... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा भर्ना हुनकालागि पत्र बुझन् आउने र B.A.LL.B. कार्यक्रमको उत्तिर्ण सूचि (Pass List) प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा भर्ना हुनकालागि पत्र बुझन् आउने र B.A.LL.B. कार्यक्रमको उत्तिर्ण सूचि (Pass List) प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा भर्ना हुनकालागि पत्र बुझन् आउन... read more