Call Us on 061-504046

News List

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह क अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको Third-Scholarship awarded List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह क अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको Third-Scholarship awarded List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह क अन्तर्ग... read more

MBA को Third-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
MBA को Third-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

MBA को Third-Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

read more
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायको Second-Scholarship Awarded List प्रकाशित तथा व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह ख अन्तर्गतका School Sector-Others का उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि–४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायको Second-Scholarship Awarded List प्रकाशित तथा व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह ख अन्तर्गतका School Sector-Others का उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि–४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायको Secon... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Second-Scholarship Awarded List प्रकाशित र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतका School Sector-Others अनुसूचि-४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Second-Scholarship Awarded List प्रकाशित र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतका School Sector-Others अनुसूचि-४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Second-Scholarship Awarded List  ... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तहको MBA र MCIS कार्यक्रम Second Awarded List प्रकाशित भएको सम्बन्धमा ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तहको MBA र MCIS कार्यक्रम Second Awarded List प्रकाशित भएको सम्बन्धमा ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तहको MBA र MCIS कार्यक्रम Second Awarded List प्रकाशित भएको... read more

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहका MBA/MCIS/MHCM कार्यक्रमका Public Merit List मा मात्र समावेश भएका उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि ४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहका MBA/MCIS/MHCM कार्यक्रमका Public Merit List मा मात्र समावेश भएका उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि ४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहका MBA/MCIS/MHCM कार्यक्रमका P... read more

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गतको MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना  ।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गतको MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गतको MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमको Merit List प्... read more

Masters level scholarship सम्बन्धी सूचना
Masters level scholarship सम्बन्धी सूचना

Masters level scholarship सम्बन्धी सूचना

read more
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम, २०७८ को Revised Awarded List सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम, २०७८ को Revised Awarded List सम्बन्धि सूचना ।

मिति २०७८।११।२८ गते प्रकाशित भएको पो.वि.स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Awarded List मा मिति २०... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Scholarship Awarded List  प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Scholarship Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समिति, २०७८ बाट मिति २०७८।०९।२१ र २२ गते लिएको वि... read more