Call Us on 061-504046

News List

स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट तथा भर्ना प्रकृयाका सम्पूर्ण कामकार्वाहीहरु समाप्त भएको सूचना ।
स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट तथा भर्ना प्रकृयाका सम्पूर्ण कामकार्वाहीहरु समाप्त भएको सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट यस वर्ष २०८० सालको सूचना मार्फत आवेदन माग... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय र व्यवस्थापन संकाय स्नातकतह छात्रवृत्तिको Fourth-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय र व्यवस्थापन संकाय स्नातकतह छात्रवृत्तिको Fourth-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय र व्यवस्थापन संकाय स्नातकतह छात्रवृत्तिको Fourth-Aw... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि अनुसूचि फारम भर्ने र आवेदन गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि अनुसूचि फारम भर्ने र आवेदन गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले छात्रवृत्ति अध्यय... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको Second-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको Second-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको Second-Awarded... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह-(क) र मानिविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय समूह-(ग) अन्तर्गत स्नातकतह छात्रवृत्तिको Second/Third-Scholarship Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह-(क) र मानिविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय समूह-(ग) अन्तर्गत स्नातकतह छात्रवृत्तिको Second/Third-Scholarship Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह-(क) र मानिविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय समूह-... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको पत्र लिइन आउँदा अनुसूचि २ को सक्कन कपि लिइएर आउने सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको पत्र लिइन आउँदा अनुसूचि २ को सक्कन कपि लिइएर आउने सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको पत्र लिइन आउँद... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको Awarded List&n... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति School Type-Others (Management/Humanities-Ka, Kha/Science and Technology-Kha) का उम्मेदवारहरुको Second Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति School Type-Others (Management/Humanities-Ka, Kha/Science and Technology-Kha) का उम्मेदवारहरुको Second Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति School Type-Others (Management/Humanities-Ka, Kha/Scienc... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह Fee Paying/Scholarship को Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह Fee Paying/Scholarship को Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह Fee Paying मा समावेश भएका वि... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Second Awarded List  प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Second Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातकोत्तरतहमा अध्यापन गराइने MBA र... read more