Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Others Merit मा समाावेश भएका उम्मेदवारहरुको Fourth Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Others Merit  मा समाावेश भएका उम्मेदवारहरुको Fourth Awarded List प्रकाशित गरिएको कुरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

Related files: