Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय स्नातकोत्तर तह MBA/MHCM/MCIS छात्रवृत्ति कार्यक्रमको स्कूल कलेजहरुमा भर्ना हुनको लागि पत्र बुझन आउने सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय स्नातकोत्तर तह MBA/MHCM/MCIS छात्रवृत्ति कार्यक्रमको स्कूल कलेजहरुमा भर्ना हुनको लागि पत्र बुझन आउने सम्बन्धि सूचना सम्बन्धि सबैको लागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: