Call Us on 061-504046

News

स्नातक तह छात्रवृत्तिको School Type-Others का व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह ख का उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि ४ को online form भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्तिको  School Type-Others का व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह ख का उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि ४ (program and college choice गर्ने) को अनलाईन फाराम भर्न यसै सूचनाबाट सम्बन्धि सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।

Related files: