Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Others Merit मा समाावेश भएका सफल उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि ४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको कुरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूसुचित गरिन्छ ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Others Merit मा समाावेश भएका  सफल उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि ४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको कुरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूसुचित गरिन्छ । सूचनाको राम्रो सँग अध्ययन गरी सूचनामा भने बमोजिम रिक्त रहन गएको कार्यक्रम र कलेजमा अनुसूचि भरी  छान्नहुन यसै सूचना मार्फत सबैलाई सुसूचित गरिन्छ ।

Related files: