Call Us on 061-504046

News

स्नातक तह छात्रवृत्ति विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह-क र B.A.LL.B. कार्यक्रमको Second-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्ति विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह क र B.A.LL.B. कार्यक्रमको संलग्न Second-Awarded List प्रकाशित भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचनाबाट जानकाारी गराईन्छ ।

Related files: