Call Us on 061-504046

News

स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह "क" को Third-Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह "क" को संलग्न बमोजिमको Third-Awarded List प्रकाशित गरिएको हुदा यसै सूचनाबाट सम्बन्धित सबैकोलागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: