Call Us on 061-504039

News

पो.वि. स्नातक तहमा २०७९ सालको छात्रवृत्ति छनौंट तथा भर्ना प्रकृया समाप्त भएको सूचना ।

पो.वि. स्नातक तहमा २०७९ सालको छात्रवृत्ति छनौंट तथा भर्ना प्रकृया समाप्त भएको संलग्न बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

Related files: