Call Us on 061-504046

News

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको पास लिष्ट प्रकाशित गरिएको सूचना ।

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको पास लिष्ट प्रकाशित गरिएको सूचना सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: