Call Us on 061-504046

News

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Merit List प्रकाशित गरिएको सूचना ।

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MHCM/MCIS स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Merit List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराईन्छ । सूचनामा संलग्न सूचना र नतिजाको PDF File लाई सम्बन्धित पक्षहरुले हेरी राम्रोसँग अध्ययन गर्न समेत जानकारी गराईन्छ ।

Related files: