Call Us on 061-504046

News

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गत MPhil/M.A. English/MPGD स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Merit List र Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गत MPhil/M.A. English/MPGD स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Merit List र Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराईन्छ । सूचनालाई सम्बन्धित पक्षहरुले हेरी राम्रोसँग अध्ययन गर्न समेत जानकारी गराईन्छ ।

Related files: