Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्याय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गतका Master Level का कार्यक्रमहरुमा Fee Paying/Scholarship मा भर्ना गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्याय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गतका  Master Level का कार्यक्रमहरुमा Fee Paying/Scholarship मा भर्ना गर्ने सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबैको लागि यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराईन्छ । सूचनामा संलग्न गरिएको PDF File लाई सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले एक एक गरी खोलेर राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला ।

Related files: