Call Us on 061-504046

News

पो.वि. विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत Masters Level मा Admission हुने समय थप गरिएको सूचना सम्बन्धमा ।

पो.वि. विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत Masters Level मा Admission हुने समय थप गरिएको सूचना सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।

Related files: