Call Us on 061-504046

News

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MCIS Master Level Scholarship Program को Second-Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत MBA/MCIS Master Level Scholarship Program को Second-Awarded List प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ । सूचनासँग Upload भएको PDF File सम्बन्धित सफल उम्मेदवारहरुले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला ।

Related files: