Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Awarded-List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति परीक्षाको Awarded-List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । प्रकाशित सूचना सँगै नतिजाको PDF File समेत संलग्न गरिएको हुँदा सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले Notice र Result राम्रो सँग अध्ययन गर्नुहुन समेत यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराईन्छ ।

Related files: