Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरु समूह (क), (ख) र (ग) को प्रवेश परीक्षा तालिका परिवर्तन भएको सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरु समूह (क), (ख) र (ग) को प्रवेश परीक्षा तालिका परिवर्तन भएको सूचना सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: