Call Us on 061-504039

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको उत्तिर्ण सूचि (Pass List) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट प्रवेश परीक्षाको उत्तिर्ण सूचि (Pass List) प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धीत सबैको लागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: