Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातकोत्तर तह कार्यक्रमहरुको Pass List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातकोत्तर तह कार्यक्रमहरुको Pass List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: