Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ । Notice सँगै Merit List रQuota को PDF FILE हरु समेत संलग्न गरिएको हुँदा सम्बन्धित सवै पक्षहरुले उक्त PDF FILE को राम्रो अध्ययन गरी कलेज र कार्यक्रम छनौंट गर्नुपर्नेछ ।

Related files: