Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको Revised-Merit List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको संलग्न बमोजिमको Revised-Merit List प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि यसै सूचनाबाट जानकारी गराईन्छ ।

Related files: