Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्तिको Revised-Awarded List र Awarded List को पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबैकोलागि जानकारी गराईन्छ ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्तिको Revised-Awarded List र Awarded List को पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धि सूचना र PDF File हरु प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैकोलागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: