Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह Paying/Scholarship Program को Admit Card Print गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह Paying/Scholarship Program को  Admit Card Print गर्ने सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: