Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Second-Awarded List प्रकाशित र School Type-Others का उम्मेदवारहरुले अनुसूचि ४ को अनलाईन फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Second-Awarded List  प्रकाशित र School Type-Others का उम्मेदवारहरुले आफुले अध्ययन गर्न चाहेको शैक्षिक कार्यक्रम र शैक्षिक संस्था अनुसूचि ४ को अनलाईन फाराममा प्राथमिकताको आधारमा रोजी भर्ने सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: