Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Second Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातकोत्तरतहमा अध्यापन गराइने MBA र MBA-Global Business कार्यक्रमको Second Awarded List प्रकाशित भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सवैलाई यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराईन्छ ।

Related files: