Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति School Type-Others (Management/Humanities-Ka, Kha/Science and Technology-Kha) का उम्मेदवारहरुको Second Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति School Type-Others (Management/Humanities-Ka, Kha/Science and Technology-Kha) का उम्मेदवारहरुको Second Awarded List प्रकाशित भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैकोलागि जानकारी गराईन्छ । सम्बन्धि उममेदवारहरुले सूचना र PDF File को राम्रोसँग अध्ययन गर्न समेत जानकारी गराईन्छ ।

Related files: