Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको पत्र लिइन आउँदा अनुसूचि २ को सक्कन कपि लिइएर आउने सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्तिको पत्र लिइन आउँदा अनुसूचि २ को सक्कन कपि लिइएर आउने सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबैकोलागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: