Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि अनुसूचि फारम भर्ने र आवेदन गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि अनुसूचि फारम भर्ने र आवेदन गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ । सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले सूचना सँगै upload गरिएका सबै PDF File हरुको राम्रो सँग अध्ययन गरी अनुसूचि फारम भर्ने र कार्यक्रम तथा कलेजको लागि ताकिएको फरम्याटमा आवेदन गर्नुपर्ने छ ।

Related files: