Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तरतह MBA/MCIS/MHCM छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको उत्तिर्ण सूचि Pass List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तरतह MBA/MCIS/MHCM छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको उत्तिर्ण सूचि Pass List सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको हुदा सफल उम्मेदवारहरुले सूचनाको राम्रो सँग अध्ययन गरी सोही बमोजिम गर्न यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।

Related files: