Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA/MCIS/MHCM कार्यक्रमहरुको Awarded List प्रकाशित सम्बन्धित सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA/MCIS/MHCM कार्यक्रमहरुको Awarded List प्रकाशित  गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ । Awarded List मा संलग्न भएका सबै सफल उम्मेदवारहरुले सूचना सँगै upload गरिएको PDF File हरुको राम्रो सँग अध्ययन गर्नुहोला ।

Related files: