Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको परीक्षा केन्द्र रोज्ने फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको परीक्षा केन्द्र रोज्ने फाराम भर्ने सूचना सम्वन्धित सवैमा जानकारी गराईन्छ ।

Related files: