Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविधालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह SCHOLARSHIP PROGRAM को ADMIT CARD PRINT गर्ने संम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविधालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह Scholarship Program को Admit Card Print गर्ने  संम्बन्धि सूचना संम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: