Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति छनौंट प्रवेश परीक्षा (March Intake-2024) मा सहभागी उम्मेदवारहरुको योग्यता सूचि (Merit List) प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति छनौंट प्रवेश परीक्षा (March Intake-2024) मा सहभागी उम्मेदवारहरुको योग्यता सूचि (Merit List) प्रकाशित सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: