Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति छनौंट प्रवेश परीक्षा March इन्टेक २०२४ मा सहभागी उम्मेदवारहरुको Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति छनौंट प्रवेश परीक्षा March इन्टेक २०२४ मा सहभागी उम्मेदवारहरुको Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना  जानकारी गराईन्छ।  सम्बन्धित उम्मेदवारहरुबाट upload गरिएको सूचना र PDF File हरुको राम्रो अध्ययन गरी सोही बमोजिम गर्न गराउनुहुन समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ ।

Related files: