Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA/MHCM कार्यक्रमहरुको Second Awarded List प्रकाशित सम्बन्धित सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA/MHCM कार्यक्रमहरुको Second Awarded List प्रकाशित सम्बन्धित सूचना जानकारी गराईन्छ। सम्बन्धित उम्मेदवारहरुबाट अपकोड गरिएको सूचना र PDF File हरुको राम्रो अध्ययन गरी सोही बमोजिम गर्न गराउनुहुन समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ ।।

Related files: