Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA कार्यक्रमको Third Awarded List प्रकाशित सम्बन्धित सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतह MBA कार्यक्रमको Third Awarded List प्रकाशित सम्बन्धित सूचना सम्बन्धित सबैको लागी जानकारी गराईन्छ । साथै upload गरिएको Notice र PDF File हरुको सम्बन्धित पक्षले राम्रो सँग अध्ययन गरी सोही बमोजिम गर्न समेत यसै Notice मार्फत जानकारी गराईन्छ ।

Related files: