Call Us on 061-504046

News

पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातक तह छात्रवृति - २०७८ को सूचना

पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातक तह छात्रवृति - २०७८ को सूचना सम्बंदित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ |

  1. Bachelor Level Scholarship Notice 2078
  2. Government School (minimum 6-10 ) Recommendation Anusuchi-2 Form.
Related files: