Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Revised Merit List र अनुसूचि ४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Revised Merit List र अनुसूचि ४ को अध्ययन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम र शैक्षिक संस्था छनौंट गर्ने अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Related files: