Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तहको MBA र MCIS कार्यक्रम Second Awarded List प्रकाशित भएको सम्बन्धमा ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तहको MBA र MCIS कार्यक्रम Second Awarded List प्रकाशित भएको सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

Related files: