Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Second-Scholarship Awarded List प्रकाशित र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतका School Sector-Others अनुसूचि-४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको Second-Scholarship Awarded List  प्रकाशित र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतका School Sector-Others का उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि ४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धित सबैकोलागि जानकारी गराइन्छ ।

Related files: