Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायको Second-Scholarship Awarded List प्रकाशित तथा व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह ख अन्तर्गतका School Sector-Others का उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि–४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायको Second-Scholarship Awarded List प्रकाशित तथा व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह ख अन्तर्गतका School Sector-Others का उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि–४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धित सबैकोलागि जानकारी गराइन्छ ।

Related files: