Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह क अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको Third-Scholarship awarded List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह क अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको Third-Scholarship awarded List प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैकोलागि जानकारी गराइन्छ ।

Related files: