Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालयको आंगिक, संयुक्त आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त स्कुल र कलेजहरुमा स्नातकतहमा भर्ना हुन पाउँने नयाँ शैक्षिक मापदण्डको सम्बन्धमा ।

पोखरा विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्बाट विश्वविद्यालयको आंगिक, संयुक्त आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त स्कुल र कलेजहरुमा स्नातकतहमा भर्ना हुन पाउँने नयाँ शैक्षिक मापदण्डको सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

Related files: