Call Us on 061-504046

News

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहको MBA, MHCM and MCIS छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरुको अनलाइन फाराम भर्ने समय थप र परीक्षा तालिका परिवर्तन भएको सूचना ।

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहको MBA, MHCM and MCIS छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरुको अनलाइन फाराम भर्ने समय थप र परीक्षा तालिका परिवर्तन संलग्न बमोजिम भएको सूचना सम्बन्धित सबैकोलागि जानकारी गराइन्छ ।

Related files: