Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरुमा पूर्ण शुल्कीय मार्फत अध्ययन गर्न अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरुमा पूर्ण शुल्कीय मार्फत अध्ययन गर्न अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

Related files: