Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको उत्तिर्ण सूचि (Pass List) मा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरुले Transcript र Character Certificate बुझाउने समय थप गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचाना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्तिको उत्तिर्ण सूचि (Pass  List) मा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरुले Transcript र Character Certificate बुझाउने समय थप गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचाना सम्बन्धित सबैकोलागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: