Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Admit-Card Download गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Admit-Card Download गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धित सबैको लागि यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराईन्छ ।

Related files: