Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय स्नातकोत्तरतह MBA, MCIS र MHCM छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Pass List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय स्नातकोत्तरतह MBA, MCIS र MHCM छात्रवृत्ति कार्यक्रमको Pass List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धित सबैकोलागि जानकारी गराईन्छ ।

Related files: