Call Us on 061-504039

News

विज्ञान तथा प्रविधी संकाय स्नातकोत्तरतह Scholarship/Paying Program को Admit Card Print गर्ने सम्बन्धी सूचना

विज्ञान तथा प्रविधी संकाय स्नातकोत्तरतह Scholarship/Paying Program को मिति २०७९-०७-२३ गते हुने प्रवेश परीक्षाको Admit Card Print गर्ने सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ। 

Related files: