Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको योग्यताक्रम सूचि (Merit List) प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको योग्यताक्रम सूचि (Merit List) प्रकाशित गरिएको बारे यसै सूचनाबाट सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।

Related files: